مراحل تولید کیسه پروپیلن ساده در پلی کیسه معمولا در دو بخش صورت انجام می شود. در هر کدام از این مراحل، نخ های پلی پروپیلن مناسب برای تولید کیسه در فرآیندهای مختلف به همدیگر بافته می شوند تا یک کیسه ی مقاوم تولید گردد. از آنجا که کیسه های